Варненска туристическа камара

Batán de Salas de Beroz

Варненска туристическа камара (ВТК) е регионална туристическа организация, създадена през 1991 год. Тя е приемник на Териториалното сдружение за туризъм и отдих. ВТК обединява на доброволен принцип браншови организации, дееспособни физически лица, юридически лица от сферата на туризма – хотелиерски, ресторантски, туроператорски и туристически агентски фирми, финансови, застрахователни, производствени, транспортни, и търговски дружества, имащи отношение към туризма, учебни заведения, подготвящи кадри за туризма.

ВТК е член на Международния съвет на партньорите в туризма (ICTP), Националния съвет по туризъм и Българска туристическа камара.

Уебсайт: www.vct-bg.org