Агенция за икономическо развитие Варна

www.veda-bg.eu

Фотография

Платформа за он-лайн търговия на селскостопански продукти в страните от региона на Черноморския басейн

AGRODEALS

Агенция за икономическо развитие Варна (www.veda-bg.eu) предлага безплатна регистрация в платформата AGRODEALS  https://www.agrodeals.net/  за он-лайн търговия със селскостопански продукти  в страните от региона на Черноморския басейн. Можете да ползвате платформата за предлагане на продукти и услуги, за достъп до специализирана информация и за установяване на контакти с  потенциални продавачи и купувачи, производители, търговци, износители, вносители и други заинтересовани лица с отношение към селското стопанство и свързаните с него сектори.

Платформата е създадена по проект AgroNet - Насочване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа с подкрепата на СОП“Черноморски басейн 2014-2020“.

Линк към МОДУЛ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ: https://goo.gl/fo82HF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platform for On-line Trade of Agricultural Products in the Countries of the Black Sea Basin Region

AGRODEALS

Varna Economic Development Agency  (www.veda-bg.eu) offers  free registration in the Platform  AGRODEALS https://www.agrodeals.net/  for on-line trade of agricultural products  in the countries of the Black Sea Basin region.

Тhe platform could be used for offering products and services, for access to specialized information and for establishing contacts with potential buyers and sellers, producers, traders, exporters, importers and other stakeholders in relation to agriculture and connected sectors.

The platform is developed under the project AgroNet - Piloting Modern Trading Opportunities in Agriculture through Creation of the Innovative Online Platform, with the support of JOP "Black Sea Basin 2014-2020".

Link to the Module for Preliminary Registration via Google Forms: https://goo.gl/fo82HF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 is co-financed by the European Union through the European Neighborhood Instrument and by the participating countries: Armenia, Bulgaria, Georgia, Republic of Moldova, Romania, Turkey and Ukraine. This publication has been produces with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibilities of VEDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.